Inici >> Documents >> Cataleg de patrimoni

Cataleg de patrimoni

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 31 de març de 2014, va adoptar l’acord relatiu a l’aprovació inicial del Catàleg de Protecció del Patrimoni del Municipi de Santa Margalida redactat per Elements centre de gestió i difució del platrimoni històric, SL pel que es sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta (30) dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest...