Inici >> Documents >> Avanç NNSS

Avanç NNSS

Exposició pública de l'avanç de la revisió i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca de les Normes Subsidiàries del planejament municipal i l'informe previ de sostenibilitat ambiental

El Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida, en sessió ordinària, celebrada el dia 28 de gener de 2013, va acordar aprovar l’Avanç de la revisió i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca de les NS. del planejament municipal i l’informe previ de sostenibilitat ambiental, sotmetent-lo a informació pública per termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, publicant-se també en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears, el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, període durant el qual podran presentar-se al·legacions, suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives a l’ordenació prevista a la avanç, mitançant escrit dirigit a Batlia.

La documentació aprovada podrà examinar-se al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Santa Margalida al Passeig d’Es Pouàs, 23 en horari d’oficina.

Documents adjunts: