Inici >> Documents >> Aprovació inicial NNSS

Aprovació inicial NNSS

Aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple la documentació relativa a la Revisió i Adaptació de les NNSS de Santa Margalida juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental en sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 20 de gener de 2014, documentació redactada per ELT de arquitectura y urbanismo S.L i Olivar Gestió i Medi, SL respectivament, es sotmet a informació pública, per termini de 60 dies hàbils, comptats a partir de del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, durant el qual es podrà examinar l’expedient al departament de secretaria i en el negociat d’urbanisme d’aquesta corporació i formular les reclamacions i al•legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, d’acord amb l’establert en l’art. 120 del Reglament de Planejament urbanístic i l’art. 8 del RDL 16/1981 de 16 d’octubre, es fa pública la suspensió de l’atorgament de llicències, la qual tindrà la durada prevista a l’art. 7 bis de la Llei 4/2008 de Mesures Urgents per a un Desenvolupament Sostenible segons la redacció donada per l’art. 8 de la Llei 5/2009, extingint-se, en tot cas, amb l’aprovació definitiva de la revisió i adaptació de les NNSS de Santa Margalida. No obstant, podran concedir-se les llicències basades en el planejament vigent que respectin també les determinacions de la revisió i adaptació de les NNSS sotmesa a informació pública