Inici >> Carpetes >> Planejament urbanístic

Planejament urbanístic

Resolució de les al·legacions presentades a l’exposició pública del’aprovació inicial de la revisió de les normes subsidiàries i aprovació nova documentació gràfica i escrita

Aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple de dia 28 de setembre de 2017 la modificació puntual 1/2016 de les Normes Subsidiàries de planejament de Santa Margalida redactada pels tècnics arquitectes superiors Srs. Josep Mª Mayol Comas i Antoni Ramis Ramos. Al següent document podeu consultar tota la informació:

Aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 28 de setembre de 2016 la modificació puntual 1/2016 de les Normes Subsidiàries de planejament de Santa Margalida redactada pels tècnics arquitectes superiors Srs. Josep Mª Mayol Comas i Antoni Ramis Ramos

Aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple la documentació relativa a la Revisió i Adaptació de les NNSS de Santa Margalida juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental en sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 20 de gener de 2014, documentació redactada per ELT de arquitectura y urbanismo S.L i Olivar Gestió i Medi, SL respectivament, es sotmet a informació pública, per termini de 60 dies hàbils, comptats a partir de del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, durant el qual es podrà examinar l’expedient al departament de secretaria i en el negociat d’urbanisme d’aquesta corporació i formular les reclamacions i al•legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, d’acord amb l’establert en l’art. 120 del Reglament de Planejament urbanístic i l’art. 8 del RDL 16/1981 de 16 d’octubre, es fa pública la suspensió de l’atorgament de llicències, la qual tindrà la durada prevista a l’art. 7 bis de la Llei 4/2008 de Mesures Urgents per a un Desenvolupament Sostenible segons la redacció donada per l’art. 8 de la Llei 5/2009, extingint-se, en tot cas, amb l’aprovació definitiva de la revisió i adaptació de les NNSS de Santa Margalida. No obstant, podran concedir-se les llicències basades en el planejament vigent que respectin també les determinacions de la revisió i adaptació de les NNSS sotmesa a informació pública 

Exposició pública de l'avanç de la revisió i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca de les Normes Subsidiàries del planejament municipal i l'informe previ de sostenibilitat ambiental

El Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida, en sessió ordinària, celebrada el dia 28 de gener de 2013, va acordar aprovar l’Avanç de la revisió i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca de les NS. del planejament municipal i l’informe previ de sostenibilitat ambiental, sotmetent-lo a informació pública per termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, publicant-se també en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears, el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, període durant el qual podran presentar-se al·legacions, suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives a l’ordenació prevista a la avanç, mitançant escrit dirigit a Batlia.

La documentació aprovada podrà examinar-se al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Santa Margalida al Passeig d’Es Pouàs, 23 en horari d’oficina.

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 31 de març de 2014, va adoptar l’acord relatiu a l’aprovació inicial del Catàleg de Protecció del Patrimoni del Municipi de Santa Margalida redactat per Elements centre de gestió i difució del platrimoni històric, SL pel que es sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta (30) dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest...

Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament que té per objecte el canvi de qualificació de zona esportiva a municipal divers d’una zona del polígon de Can Picafort (sector 7)

Relativa modificació zonificació esportiva parcel·la municipal a infraestructural

Pàgines

Subscriure a RSS - Planejament urbanístic